Nechte se inspirovat

Jsme volba č. 1 pro lidi, kteří to
se svým domem myslí vážně.

 

 

O NÁS

 

 

airplane

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Business Media One, s.r.o.

Objednávka inzerce

 1. Společnost Business Media One, s.r.o., se sídlem Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 03589552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka C 234179 (dále jen „vydavatelství“) je vydavatelem řady titulů periodického tisku, ve kterých je na základě obchodních smluv mezi vydavatelstvím a zadavateli inzerce uveřejňována za úplatu inzerce zadavatelů.
 2. Inzercí se rozumí plošná inzerce, vklady a všívání, PR články a další formáty (Z-Gate, přelepky atd.). Vydavatelství si v souladu se zákonem vyhrazuje právo označit uveřejněné PR články jako placenou inzerci, případně komerční prezentaci. Podmínkou pro uveřejnění těchto PR článků je, že nebudou mít podobu redakčních stran (zejména zalomení, fonty, barvy, perex apod.).
 3. Objednávka inzerce obsahuje následující náležitosti:
 • název zadavatele, resp. jméno a příjmení a případný dodatek u podnikající fyzické osoby
 • sídlo zadavatele, které je současně fakturační adresou a případně korespondenční adresu
 • IČO či DIČ, případně údaj o zápisu v obchodním rejstříku a bankovní spojení
 • kontaktní osobu zadavatele včetně čísla telefonu
 • název titulu, do kterého je inzerát objednán (v případě, že je inzerát objednán do některé z tématických příloh je nutné uvést název tétopřílohy)
 • datum uveřejnění inzerátu
 • rozměr a cenu inzerátu včetně případné nárokované slevy a/nebo agenturní provize.
  Originál objednávky je nutné doručit písemně, a to i v případě předchozího doručení objednávky faxem, emailem, skenem nebo jinými mechanickými či elektronickými prostředky. Pokud však zadavatel následně nedoručí originál objednávky vydavatelství, nemá to vliv na uzavření smlouvy o inzerci mezi vydavatelstvím a zadavatelem, pokud vydavatelství objednávku potvrdilo dle následujícího bodu 4.

4. Vyplněnou objednávku inzerce potvrdí vydavatelství písemně. Písemným potvrzením se rozumí také potvrzení faxem či skenem. Pokud zadavatel inzerce neobjedná konkrétní rozměr, cenu, umístění nebo termín inzerátu, přenáší tuto volbu na vydavatelství s tím, že uhradí cenu inzerátu podle skutečně realizovaného inzerátu dle aktuálního ceníku zvoleného média.

Právo odmítnutí inzerátu

 1. Vydavatelství si vyhrazuje právo odmítnout přijetí zakázky, jestliže grafická nebo textová podoba inzerátu je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s dobrými mravy a zvyklostmi, poškozuje nebo by mohla poškodit dobré jméno nebo zájmy vydavatelství.
 2. Vydavatelství není povinno odmítnutí takovéto zakázky odůvodňovat a odmítnutí zakázky zadavateli inzerce pouze písemně oznámí. Taková zakázka může být odmítnuta i později, pokud by důvody pro její nepřijetí byly zjištěny teprve dodatečně.
 3. Vydavatelství si vyhrazuje právo stornovat již přijatou a potvrzenou objednávku zadavatele v případě, že je tento v prodlení s úhradou svých závazků déle než 30 dní za dříve poskytnutou inzerci ze strany vydavatelství Business Media One, s.r.o. v jeho titulech.
 4. Vydavatelství neodpovídá za případné škody vůči zadavateli inzerce, pokud zveřejnění inzerátu odmítne z výše uvedených důvodů.

Podklady pro inzerci

 1. Vydavatelství poskytuje běžnou kvalitu tisku inzerce obvyklou pro daný titul, danou i kvalitou dodaných podkladů. Zadavatel inzerce akceptuje barevnou změnu oproti chemickému nátisku, která odpovídá technologii tisku daného periodika. Vydavatelství neodpovídá za vady způsobené chybnými podklady dodanými zadavatelem inzerce. V případě, že vydavatelství takto chybné podklady odhalí a bude to časově možné, vyžádá si od zadavatele podklady nové bezchybné. V opačném případě, kdy nebudou dodány nové bezchybné podklady nebo již nebude z časových důvodů možné podklady vyměnit, provede vydavatelství inzerci na základě dodaných podkladů a zadavatel inzerce není oprávněn uplatňovat jakékoli nároky na reklamaci.
 2. Zadavatel inzerce ručí za včasné dodání bezchybných tiskových podkladů (tiskové PDF) v souladu s platnými technickými specifikacemi a nese plně náklady na jejich zhotovení. Úplné informace o technických specifikacích inzerátů jsou uveřejněny na stránkách www.bmone.cz.
 3. Součástí podkladů inzerce dodaných zadavatelem inzerce musí být chemický nátisk. V případě, že zadavatel netrvá na přesné reprodukci barev, stačí pouze digitální nátisk ve velikosti 1:1. Datum a čas uvedený v hlavičce souboru s dodanými podklady inzerce musí souhlasit s hlavičkou uvedenou na nátisku. Pokud údaje nesouhlasí nebo není-li nátisk dodán vůbec, není vydavatel odpovědný za obsah a správnou kvalitu inzerátu.
 4. Dále musí být součástí dodaných podkladů průvodní list, kde je uveden konkrétní titul, datum expedice, název zadavatele inzerce (popř. i klienta) a kontakt na grafika nebo osobu odpovědnou za správnost těchto podkladů.
 5. Zadavatel inzerce má v rámci platby za zhotovení inzerátu (v případě kdy inzerát vyrábí vydavatelství z dodaných dílčích podkladů), která činí 3.000 Kč bez DPH, nárok na dvě bezplatné korektury. Třetí a každá další korektura bude odběrateli účtována. Cena za jednu účtovanou korekturu je stanovena na částku 500 Kč bez DPH.
 6. Vydavatelství není povinno uchovávat ani vracet inzertní podklady.
 7. Zadavatel inzerce odpovídá za obsah a právní přípustnost dodaných textových a obrazových předloh a zbavuje vydavatelství odpovědnosti za případné nároky učiněné ze strany třetích osob. Vydavatelství v tomto směru není povinno jakkoli prověřovat, zda uveřejněná inzerce zadavatele nepoškozuje či nepoškodí práva a oprávněné zájmy třetích osob. Vydavatelství nenese odpovědnost za případné poškození oprávněných zájmů či práv třetích osob v důsledku uveřejnění zadané inzerce.

Reklamace inzerce

 1. Zadavatel inzerce je povinen reklamovat případné vady uveřejněného inzerátu výhradně písemně do 10 dnů po expedici inzerátu, jinak jeho práva zanikají.
 2. V případě, že dojde z důvodu na straně vydavatelství k podstatnému snížení informační hodnoty inzerátu, nebo je prokazatelně poškozeno dobré jméno zadavatele inzerce/klienta, má tento nárok na snížení ceny nebo na uveřejnění opraveného inzerátu.
 3. Pokud bude uveřejnění náhradního inzerátu již bezpředmětné, může zadavatel inzerce žádat snížení ceny, a to max. do výše hodnoty vadně uveřejněného inzerátu. Vydavatelství odpovídá pouze za prokázané vady uveřejněného inzerátu.
 4. Při uveřejňování opakovaných inzerátů je zadavatel inzerce povinen zkontrolovat ihned po každém uveřejnění jejich správnost a úplnost. Vydavatelství neuzná nárok na bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu v tom případě, jestliže se při opakování objevila tatáž chyba, aniž by byla tato chyba bezprostředně po předchozím uveřejnění oznámena vydavatelství.

Platební podmínky

 1. Ceny inzerce jsou stanoveny v souladu s platnými ceníky tiskových médií ve kterých je inzerce uveřejněna.
 2. Zadavatel inzerce uhradí cenu inzerátu na základě faktury vystavené vydavatelstvím převedením příslušné částky na účet uvedený na faktuře. Tuto fakturu vydavatelství vystaví do 14ti dnů od expedice titulu, v kterém je uveřejněna dotčená inzerce.
 3. Faktura vydavatelství je splatná do 14ti dnů ode dne jejího vystavení. Spolu s fakturou zasílá vydavatelství každému zadavateli inzerce dokladový výtisk titulu, ve kterém vyšel jeho inzerát. Zadavatelům inzerce agenturám zasílá vydavatelství dva dokladové výtisky.
 4. Při prodlení zadavatele se zaplacením ceny za inzerci jsou vydavatelstvím účtovány úroky z prodlení ve výši 0,1 % z ceny inzerce za každý den prodlení.
 5. Při nedodržení splatnosti faktury má vydavatelství právo neuveřejnit další i již objednanou a potvrzenou inzerci až do doby zaplacení dlužné částky.
 6. Vydavatelství si vyhrazuje právo na zaplacení zálohy na cenu inzerce před jejím uveřejněním, a to až do výše 100 % ceny inzerce.
  U zadavatele inzerce, který vstupuje do obchodního vztahu s vydavatelstvím poprvé, může být požadována záloha předem ve výši 100 % na první dva objednané inzeráty. Na tyto inzeráty bude vystavena faktura se splatností 14 dní před termínem uveřejnění inzerce.
  V případě, že nedojde k úhradě, vyhrazuje si vydavatelství právo inzerci neuveřejnit.

Storno inzerce

 1. Storno inzerce podléhá následujícím poplatkům. Pokud zadavatel inzerce stornuje inzerci do data uzávěrky inzerce (zveřejněno
  v Mediadatech jednotlivých časopisů), neplatí žádný storno poplatek, po uvedeném termínu uhradí 100 % ceny inzerátu. Stornování je nutné učinit výlučně písemnou formou.
 2. Z naléhavých důvodů lze provést storno i telefonicky. V tomto případě však musí být do 24 hodin potvrzeno písemně.
 3. V případě storna má vydavatelství právo požadovat vrácení slev za opakování nebo za finanční objem, na které pozbyl zadavatel inzerce tímto stornem právo, a zadavatel inzerce je povinen poskytnutou slevu vydavatelství uhradit.

Obchodní sdělení

1. Zadavatel přijetím těchto všeobecných obchodních podmínek souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informačních společností s využitím svého elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení vydavatelství. Tento souhlas může zadavatel odmítnout oznámením o odmítnutí souhlasu adresovaným vydavatelství na jeho elektronickou adresu.

Závěrečná ustanovení

Ujednání zadavatele a vydavatelství v potvrzené objednávce má přednost před úpravou uvedenou v těchto Všeobecných obchodních podmínkách Business Media One, s.r.o.

Zadavatel inzerce byl s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami Business Media One, s.r.o. řádně seznámen, souhlasí s nimi bezvýhradně a tento souhlas podpisem objednávky stvrzuje.

© 2021 www.bmone.cz | Internetová stránka www.bmone.cz je výhradním projektem společnosti Business Media One, s.r.o., se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, IČ 03589552.
Ochrana soukromí | Všeobecné obchodní podmínky | Placený obsah MDKK | Poskytování placeného obsahu | Používání služeb společnosti